תנאי שימוש באתר

כללי

אתר זה הינו בבעלות חברה קדישא הרצליה, וכל הזכויות בו מכל מין וסוג שהוא, על כל תכניו והמפורט בו כפי שהם מעת לעת, שמורות לחברה קדישא הרצליה בלבד.

השימוש במידע המופיע באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") – אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאים אלה במלואם וללא כל סייג.

חברה קדישא הרצליה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים בכל עת, מבלי ליידע את המשתמש. את הגירסה העדכנית ביותר של התנאים ניתן לסקור על-ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש" בדף האינטרנט. תנאי שימוש חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

כל האמור בתנאי השימוש בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

אין לראות הוראה מהוראות תנאי השימוש כגורעת מהוראה אחרת אשר בתנאי שימוש אלו.

במסגרת תנאי השימוש – "גולש" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר הסמארטפון ובכל דרך אחרת.

גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תנאי השימוש, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצעי באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תנאי השימוש, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם חברה קדישא הרצליה. זאת, אלא אם כן חברה קדישא הרצליה ציינה באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו או מסמך אחר כי הוראותיו גוברות על הוראות תנאי השימוש.

זכויות יוצרים

כל החומר אשר נקרא או נצפה באתר מוגן ע"י זכויות יוצרים, ואין להשתמש בו ללא הסכמה כתובה מאת חברה קדישא הרצליה, למעט המקרים אשר מותרים ע"פ התנאים. שום דבר באתר לא יתפרש כאילו הוא מעניק, באופן מפורש או משתמע או בכל צורה אחרת, כל זכות לשימוש בקניין רוחני של חברה קדישא הרצליה (בכלל זאת, אך מבלי להמעיט בכלליות האמור, פטנטים, סימנים מסחריים, שמות מסחריים, זכויות יוצרים או סודות מסחריים).

זכויות היוצרים במידע המוגן באתר זה שייכות לפי כל דין לחברה קדישא הרצליה, אלא אם נקבע במפורש כי הן שייכות לגורם אחר. כל שימוש לא מאושר במידע זה יכול להוות הפרה של חוקי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, חוקי הגנה על פרטיות ופרסום, וכן תקנות וחיקוקים אחרים בתחום התקשורת.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להעביר, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמת חברה קדישא הרצליה לכך מראש ובכתב. כמו כן, אסור למשתמש לשנות, לסלף, לפגום או לעשות כל פעולה אחרת שיש בה הפחתת ערך ביחס למידע המוגן ו/או שיש בה כדי להשפיע על נכונותו.

אלא אם צוין אחרת, השירותים מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. אין לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להפיק, לפרסם, להעניק רשיון עבור, ליצור עבודות נגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים המושגים מהשירותים .

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש רשאי לעשות שימוש הוגן וסביר במידע המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין, לרבות ציטוט סביר מתוך המידע המוגן תוך ציון מפורש של המקור לציטוט.

תכנים שהועלו על ידי גולשים

כל תוכן שגולש העלה ו/או יעלה לאתר, ובכלל זה מלל, תמונות, וידאו, תכני שמע, תוכנה, עיצוב או כל חומר אחר, הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו ו/או מסר אותו לחברה קדישא הרצליה לצורך העלאה לאתר.

כל זכות, ככל שקיימת, בתכני גולש שייכות לגולש שהעלה את התוכן לאתר. לצורך השימוש בתכני הגולש יש לקבל את רשותו.

יחד עם זאת, בהעלותו תכנים לאתר, מסכים בכך הגולש כי כל עוד האתר פעיל, ייעשה שימוש בתכני הגולש, על ידי חברה קדישא הרצליה על פי שיקול דעתה הבלעדי, בלא שהשימוש יזכה אותו בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תנאי השימוש ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

אסורה בהחלט העלאה לאתר של תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין ו/או תכנים והתבטאויות שיאסרו על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברה קדישא הרצליה ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו, ולגולש שיעלה תכנים מסוג זה לא תהיה כל טענה בעניין זה.

לחברה קדישא הרצליה הזכות להסיר מהאתר תכנים שהועלו על ידי גולש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת לעדכן את הגולש קודם להסרת התכנים. עם זאת, אחריותו של הגולש על תכנים שהועלו על ידו תחול בין אם חברה קדישא הרצליה ניצלה את זכותה כאמור ובין אם לאו.

בהעלותו תכנים לאתר, מצהיר הגולש כי הוא הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בתנאי שימוש אלו וכי הוא לא מפר כל דין או פוגע בצד שלישי בהעלאתם ו/או בפרסומם.

במידה שגולש יפר זכות ו/או דין מכל סוג שהוא ו/או יפר הוראה כלשהי בתנאי השימוש, הוא מייפה את כוחה של חברה קדישא הרצליה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליו כל תביעה ו/או דרישה בנושא.

כל גולש מתחייב לפצות ולשפות את חברה קדישא הרצליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, שנגרמו או ייגרמו לחברה קדישא הרצליה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים שהועלו על ידו ו/או פורסמו על ידו באתר ו/או כל פעולה או שימוש שעשה באתר ו/או בקשר להפרה שלו את הוראות תנאי השימוש ו/או כל תנאי שימוש אחרים שהשימוש באתר כפוף להם, או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של חברה קדישא הרצליה, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לחברה קדישא הרצליה על פי כל דין.

אחריות

השימוש והגלישה באתר נעשים על אחריות המשתמש בלבד. חברה קדישא הרצליה וכל צד אחר, המעורב ביצירת, הפקת, אירוח, או העברת החומר שבאתר אינם אחראים לכל נזק ישיר, עקיף או מקרי, או לכל פיצויים עונשיים שנבעו מהשימוש או הגישה לאתר ותוכניו.

בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, האתר ותכניו מובאים לידי המשתמש "כפי שהם" (As Is) ללא אחריות מכל סוג, מתפרשת או משתמעת, ובכלל זאת, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, אחריות על התאמה למטרה מסויימת או מניעת הפרת זכויות יוצרים.

בעשותו שימוש באתר (אם באמצעות גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון, פרסום באתר ו/או כל פעולה אחרת), הגולש מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד חברה קדישא הרצליה ו/או מי מטעמה.

חברה קדישא הרצליה לא בחנה את האתרים המקושרים לאתר זה, ואינה אחראית לתוכן של כל אתר אחר או דף חיצוני המקושר לאתר. המעבר והקישור לאתרים אחרים או לדפים חיצוניים נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

למרות שחברה קדישא הרצליה עושה מאמצים לשמור על המידע באתר מעודכן ומדוייק, הרי שאינה מציגה או מבטיחה כי התכנים באתר מעודכנים ומדוייקים. חברה קדישא הרצליה לא תהיה אחראית לשום פעולה שתעשה בהתבסס על המידע המוצג באתר, וכל המשתמש באתר מסכים לכך שהכניסה או השימוש באתר נעשים על אחריותו בלבד. חברה קדישא הרצליה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות או חובה לכל טעות, השמטה או אי דיוק במידע המוצג באתר.

חברה קדישא הרצליה אינה מקבלת אחריות, ולא תהיה אחראית, לכל נזק שיגרם או וירוסי מחשב שיועברו לציוד המחשב של המשתמש ולכל רכוש אחר, תוך כדי הגישה או השימוש באתר, או במהלך או כתוצאה מהורדת קבצים או כל תוכן אחר מהאתר.

היעדר האחריות מצד חברה קדישא הרצליה ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכולה היתה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.

היעדר אחריותה של חברה קדישא הרצליה ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה חברה קדישא הרצליה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על חברה קדישא הרצליה ו/או מי מטעמה.

כל תשדורת או חומר אשר יועבר לאתר על-ידי המשתמש, באמצעות דואר אלקטרוני או בכל צורה אחרת, ובכלל זאת כל סוגי המידע, שאלות, הערות, הצעות וכד', יהיה נחשב כלא סודי וכחסר זכויות קנייניות. חברה קדישא הרצליה תוכל להשתמש בכל תשדורת או חומר כזה לכל מטרה, ובכלל זאת, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לצרכי העתקה, חשיפה, העברה, פרסום, שידור והדבקה. יתירה מזאת, חברה קדישא הרצליה תהיה רשאית לעשות שימוש בכל ידע, ידע מקצועי, רעיון וטכניקה שיהיו כלולים בתשדורת כלשהי שתועבר על-ידי המשתמש לאתר, לכל מטרה, ובכלל זאת, אך לא רק, למטרות שיווק ומכירות, תוך שימוש בידע, ידע מקצועי, רעיון או טכניקה שהעברת לאתר.

התחייבויות והצהרות הגולש

הגולש מצהיר ומתחייב בזאת כי בעשותו שימוש באתר, שימוש זה ייעשה בהתאם להוראות תנאי השימוש ובהתאם להוראות כל דין, וכן בהתאם להנחיות שימוש שימסרו מעת לעת מטעם חברה קדישא הרצליה, ככל שיימסרו הנחיות כאלה.

כן, הגולש מצהיר ומתחייב להימנע מפגיעה בגולשים אחרים ו/או בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר.

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלו, מצהיר ומתחייב הגולש כלדקמן:

  • לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי, חסות, קידום מכירות, תעמולת בחירות, סקרים או תחרויות באתר.
  • לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע.
  • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לחברה קדישא הרצליה ו/או לצד שלישי כלשהו.
  • לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתנאי השימוש זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה.
  • לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה.
  • לא להעתיק מהאתר תכנים המפורסמים בו, לרבות תכני גולשים. ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש, לא לעשות בתכנים המפורסמים באתר כל שימוש פרט לשימוש לו הם נועדו.
  • לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס, גזעני, בלתי הולם או שיש בהם כדי להוות פגיעה בפרטיות.
  • לא להציף את האתר או כל חלק ממנו בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו.
  • לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין.

שונות

המידע באתר מוגש כשירות לציבור, ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי. האתר תוכנן לספק מידע כללי על חברה קדישא הרצליה ופעולותיה. דפים אלו אינם מיועדים לתת ייעוץ כלשהו, בתחומי השקעה או תחומים אחרים, או לספק הנחיות מדוייקות באשר לפעילותה של חברה קדישא הרצליה ולדרישות המתחייבות ממערכות יחסים חוזיות או אחרות שיש למשתמש עם חברה קדישא הרצליה.

דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו זה ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, והם יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית הנובעים מהם יידונו בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב חברה קדישא הרצליה בלבד.